Burgemeesters in Krommenie sedert 1814.


Jacobus Alberti

In deze gemeente vervulde de notaris Jacobus Alberti, geboren te Zaandijk als zoon van de Hervormde predikant Johannes Christiaan Alberti, reeds sedert 1795 het ambt van schout, terwijl hij in de Napoleontische tijd maire was.
Bij de reglementsherziening op het bestuur ten platte lande werd hij, evenals alle schouten, per 27 Augustus 1825 als zodanig ontslagen en herbenoemd als burgemeester; hij was tevens secretaris. Na zijn overlijden, 18 Maart 1836, werd hij in beide functies opgevolgd door zijn schoonzoon Dirk van de Wart.

Dirk van der Wart (notaris) bij K.B. dd. 20 April.
Op 19 januari 1850 op verzoek ontslagen als burgemeester, bleef deze secretaris. Als opvolger werd toen benoemd Dirk van Leyden.

Dirk van Leyden, rolreeder, die evenwel reeds 25 Juli van dat jaar overleed.
Bij K.B. dd. 13 December 1850 werd hij vervangen door Jan Schaap

Jan Schaap, mede rolreeder en wethouder te Krommenie. Deze is bekend gebleven als een onderzoeker der historie van zijn dorp en heeft o.a. in 1872 in het licht gegeven ter herinnering aan de 1ste April 1572:
Krommenie en omstreken tijdens den 80-jarigen strijd tegen Spanje.
Op eigen verzoek werd hij 23 December 1856 ontslagen en is vervangen door notaris Cornelis Walig.

Cornelis Walig, zoon van de Doopsgezinde leraar Jan Walig te Krommenie, zodat hier de beide functies toch verenigd waren.
Na zijn verzoek om ontslag werd 7 Juli 1866 zijn opvolger K. van Eden.

K. van Eden, die het ambt tot zijn dood, op 24 Juli 1884, heeft vervuld. Toen kwam voor Krommenie de eerste “vreemde” burgemeester ten tonele in de persoon van A.F.C.G.H. van den Steen van Ommeren.

A.F.C.G.H. van den Steen van Ommeren, benoemd bij K.B. van 13 September 1884. Deze werd 16 Augustus 1890 eervol ontslagen.
Zijn opvolgers zijn geweest:

D. Koeleman, ben. bij K.B. van 8 januari 1891, eervol ontslag bij K.B. van 22 november 1893.

Mr Jan Walig, zoon van de bovengenoemde Cornelis Walig, ben. bij K.B. van 27 December 1894, en eervol ontslagen bij K.B. 31 Maart 1896, wegens benoeming tot notaris te Zaandijk.

M.J. Chevallier, ben. bij K.B. van 4 April 1896, op verzoek eervol ontslagen, als zijnde benoemd tot burgemeester te Valburg met 1 April 1898.

J.C.P. Mossel, ben. bij K.B. dd. 15 September 1898 en met ingang van 1 September 1909 eervol ontslagen.

P. Lammerschaag, ben. 11 October 1909, overleden 18 December 1915.

II. Klerk Jz., ben. 16 Maart 1916, eervol ontslag 26 Maart 1938.

J. Kalf, ben. 1 April 1938, ontslagen (door de Duitse bezetting) op 9januari 1942.

A.G. Jongsma, N.S.B.-burgemeester, ben. 11 Juli 1942, gezuiverd 9 Mei 1945.

1. Kalf, in ere hersteld 9 Mei 1945 en ontslagen 16 Mei 1947 bij zijn benoeming tot burgemeester van Heiloo.

J.C.A. Provily, benoemd 16 Augustus 1947.<>